G.V. Basisschool 'Wonderwijs'

Nieuwe leerlingen

Bij de inschrijving van een leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (ISI+kaart, trouwboekje, geboortebewijs, identiteitskaart, ...).

Alvorens in te schrijven wordt het schoolreglement aan de ouders overhandigd en ondertekend.

Kleuters

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instemt/instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, ... . We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

Kleuters mogen altijd worden ingeschreven. Zij worden wel pas toegelaten in de school vanaf de eerste instapdatum nadat ze 2,5 jaar geworden zijn. Dit is op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, 1 februari, paasvakantie of Hemelvaart.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school ingeschreven is. Aan de ouders wordt daarom een te ondertekenen verklaring aangeboden. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Zindelijkheid bij kleuters: het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te leren zindelijk zijn. Dit is niet de hoofdtaak van de kleuteronderwijzer(es). Zij moeten vooral hun opvoedkundig werk met kleuters kunnen doen.

In september van het jaar waarin het kind zes jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.

Leerlingen lager onderwijs

 De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun klas te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er in samenspraak met de directeur en eventueel met het CLB, de leerkrachten en/of klassenraad aanpassingen gebeuren.

De inschrijving van leerlingen die het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief werden uitgesloten, wordt geweigerd.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit (onredelijkheid) van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit (onredelijkheid).

 

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Er is echter gebleken dat kinderen die geen of nauwelijks onderwijs gevolgd hebben, met een grote achterstand starten in het lager onderwijs. Daarom moet een leerling vanaf het schooljaar 2010-2011 om toegelaten te worden aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  •  het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.
  • toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving voor 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij inschrijving van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.
  • beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie. Momenteel komen enkel attesten uit Nederland hiervoor in aanmerking.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden voor kinderen die op vijf- en zesjarige leeftijd in het gewoon lager onderwijs wensen in te stappen. De klassenraad van de lagere school beslist over de toelating tot het gewoon lager onderwijs van de vijfjarigen, alsook over de toelating van de zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs.

Een leerling die vijf jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad van het lager onderwijs.

Aanmelden en inschrijven